Budimex.pl

Władze

Zarząd

Artur Popko
Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne.

Od 2004 roku związany z Grupą Budimex (Budimex Dromex), gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko Dyrektora Rejonu. Od roku 2011 dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 objął funkcję Dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu SA. Jest współtwórcą dywizji budownictwa infrastrukturalnego Budimex. Od 2019 roku Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny Budimex. Od maja 2021 r. Prezes Zarządu Budimex S.A.

 

Nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Anna Karyś Sosińska
Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie z obszarem HR rozpoczęła od pracy w Krakowskim Instytucie Technologii gdzie w latach 2000 – 2002 jako Konsultant odpowiadała za procesy executive search kadry menadżerskiej wyższego i najwyższego szczebla. Z Grupą Budimex związana od 2002 roku. W latach 2002-2005 odpowiadała za szkolenia i rozwój pracowników. W latach 2005 – 2007 była Koordynatorem Personalnym w Budownictwie Kubaturowym. W latach 2007 – 2015 odpowiadała jako Kierownik ds. Personalnych za Budownictwo Infrastrukturalne. W latach 2016 – 2019 pełniła funkcję  Dyrektora ds. Personalnych w Budownictwie Infrastrukturalnym i Kolejowym. W latach 2020 – 2021 pełniła rolę Dyrektora Personalnego Obszaru Centrali Budimex i Budimex Nieruchomości. W każdym z powierzonych obszarów opowiadała za tworzenie procesów HR oraz wdrażanie polityki personalnej zgodnie ze strategią firmy. W ramach swojej funkcji była odpowiedzialna za wspieranie menedżerów w procesach zmian organizacyjnych, zwiększanie ich efektywności biznesowej oraz budowanie i rozwój podległych zespołów. Z początkiem roku 2022 objęła funkcję Dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimex SA. Wraz z rozwojem Grupy Budimex odpowiada za budowę strategii personalnej i procesów HR we wszystkich spółkach Grupy Budimex na rynku polskim a także nowo powstałych spółkach Grupy na rynku zagranicznym. Członkiem Zarządu Budimeksu SA jest od stycznia 2023 r. 

 

Zgodnie z oświadczeniem Pani Anna Karyś-Sosińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jacek Daniewski
Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 r. został wpisany na listę radców prawnych w Warszawie. W latach 1978-1990 zatrudniony w spółce Polimex-Cekop Sp.z o.o. jako referent ds. handlowych, referent ds. prawnych, a w latach 1983-1990 jako radca prawny. W latach 1987-90 czasowo oddelegowany do pracy w Iraku w charakterze pełnomocnika Polimeksu-Cekop ds. handlowych. Od 1986 r. równolegle zatrudniony w Dromeksie na stanowisku radcy prawnego, a następnie koordynatora zespołu radców prawnych. W grudniu 2001 r. objął stanowisko radcy prawnego w Budimeksie SA, natomiast w 2002 r. został zastępcą dyrektora pionu prawno-organizacyjnego. W grudniu 2003 r. awansował na stanowisko dyrektora tego pionu, został również członkiem Zarządu Budimeksu Dromeksu SA. Od stycznia 2007 r. dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego, a od marca 2007 r. również członek Zarządu Budimeksu SA. 

 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Jacek Daniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marcin Węgłowski
Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego

Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeszcze podczas studiów – w 1991 r. – rozpoczął pracę zawodową w Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1993 zatrudniony był jako audytor w BDO Binder Sp. z o.o. Od 1993 do 1997 roku pracował w British-American Tobacco Group Poland, początkowo jako kontroler finansowy, następnie jako menedżer projektów finansowych. W latach 1997-1999 pełnił funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu w Delphi Automotive Systems Poland. Od czerwca 1999 r. do stycznia 2001 r. był szefem finansów i wiceprezesem Zarządu spółki akcyjnej OPTIMUS. Członkiem Zarządu, dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych Budimeksu SA jest od stycznia 2001 r. 

 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Marcin Węgłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Cezary Łysenko
Członek Zarządu Budimeksu SA,

Uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa w roku 1996 na Politechnice Białostockiej. Po studiach zaczął prace w łomżyńskiej firmie wykonawczej. Ma w swojej praktyce blisko dwuletnią pracę w Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Miasta, gdzie był odpowiedzialny za inżynierię ruchu i zarządzanie drogami. W roku 1999 dołączył do zespołu konsultantów nadzorujących realizację kontraktów na drogach krajowych i wojewódzkich. Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń uzyskał w roku 2002, co po funkcji inspektora ds. rozliczeń umożliwiło mu pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót budowlanych. W Budimex S.A. zatrudniony na stanowisko kierownika działu technicznego od początku 2006, na kontrakcie budowy dojazdów do mostu w Płocku, gdzie po kilku miesiącach przejął obowiązki szefa kontraktu. W roku 2012 został powołany na stanowisko dyrektora rejonu odpowiedzialnego za biznes w województwach: podlaskim i lubelskim. W roku 2019 objął funkcję dyrektora oddziału północnego, a blisko rok później przejął odpowiedzialność za całe budownictwo infrastrukturalne w Budimex S.A. na rynkach polskim i zagranicznych.  Członkiem Zarządu Budimeksu SA jest od stycznia 2023 r. 

W trakcie pracy zawodowej ukończył kilka programów z zarządzania uzyskując dyplomy i certyfikaty renomowanych instytutów i uczelni, w tym dyplomy ukończenia: Program Management 2009 w ICAN Institute/Harvard Business Publisher w Warszawie, International Management Development Program 2013 oraz Leader Ship Program 2016 na Universitas Summa w Madrycie. W 2021 roku ukończył prestiżowy Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie.

 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Cezary Łysenko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Maciej Olek
Członek Zarządu Budimeksu SA,

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Posiada certyfikat zarządzania projektami PMI oraz George Washington University. Z branżą budowlaną związany od ponad 20 lat, brał udział przy realizacji dużych projektów budowlanych również poza granicami Polski. W latach 2001-2007 pracował w firmie NCC Polska przy realizacji autostrady A2 oraz na projekcie Citytunnel w Malmo (Szwecja) gdzie pełnił rolę zastępcy menedżera projektu. W latach 2008-2009 realizował drogę ekspresową S3. Od 2010 roku związany z Budimex S.A. najpierw w roli kierownika budowy, następnie kierownika i dyrektora kontraktu. Od jesieni 2014 roku odpowiedzialny za budowanie kompetencji Budimex S.A. w zakresie budownictwa kolejowego najpierw w roli Dyrektora Rejonu, następnie Dyrektora Oddziału, a od maja 2020 roku w roli Dyrektora Budownictwa Kolejowego. Członkiem Zarządu Budimeksu SA jest od stycznia 2023 r. 

 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Maciej Olek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy

w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rada nadzorcza

Marek Michałowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 r. Od roku 1990 członek Zarządu Budimeksu SA i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. Od kwietnia do listopada 1998 roku Prezes Zarządu Dromeksu SA. Od listopada 1998 r. do września 2009 r. dyrektor generalny, prezes Zarządu Budimeksu SA. Od października 2009 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex S.A. Od października 2009 r. do sierpnia 2010 r. dyrektor generalny Ferrovial Agroman SA na Europę Środkowo-Wschodnią. W latach 2001-2013 prezes Rady, a następnie prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Członek Rady Głównej BCC. Prezes Polskiego Związku Golfa.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Marek Michałowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Juan Ignacio Gaston Najarro
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Juan Ignacio Gaston Najarro posiada tytuł inżyniera budownictwa z tytułem MBA London Business School. Związany z Grupą Ferrovial od 1995 roku. Od 2007 r. pełnił funkcję dyrektora ds. Budownictwa w Wielkiej Brytanii. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Ferrovial Servicios S.A. W listopadzie 2018 r. został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Ferrovial Agroman.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Juan Ignacio Gaston Najarro nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Igor Chalupec
Sekretarz Rady Nadzorczej

Igor Adam Chalupec jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Makler papierów wartościowych (lic. nr 45). W latach 1991-1995 założyciel, a następnie dyrektor Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA (dawniej CBM Pekao SA). Był również przewodniczącym samorządu domów maklerskich (1994-1995). Od 1995 r. członek, a od 2000 do 2003 roku wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA odpowiedzialny m.in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną, operacje skarbowe, powiernicze, zarządzanie aktywami oraz funduszami inwestycyjnymi. W latach 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny m.in. za sprawy europejskie, rynki finansowe i informację finansową. Autor Agendy Warsaw City 2010 –   rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Od października 2004 r. do stycznia 2007 r. prezes Zarządu i dyrektor generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, po nabyciu litewskiej rafinerii Mażeikiu Nafta w 2006 r. – największej firmy paliwowej w Europie Środkowej. Od 2007 r. założyciel i prezes Zarządu ICENTIS Corporate Solutions firmy działającej w sferze usług finansowych i prowadzącej doradztwo w zakresie przeprowadzenia transakcji fuzji i przejęć, określania i implementacji strategii wyjścia z inwestycji, pozyskiwania źródeł finansowania. Członek wielu rad nadzorczych, w tym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1995-2003), Unipetrol, a.s. (2005-2007), Budimex SA (2007-obecnie), PZU Życie (2008-obecnie), Banku Handlowego w Warszawie (2009-obecnie). Od 2008 r. założyciel i prezes Zarządu ICENTIS Capital, firmy koncentrującej zarządzającej funduszami private equity na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce. Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Członek Rady Fundacji Nadzorczej Instytutu Spraw Publicznych. Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym nagrody Hermesa za wybitne zasługi dla odbudowy polskiego rynku kapitałowego, nagrody Wektora Konfederacji Pracodawców Polskich oraz laureat nagrody Lesława A. Pagi przyznawanej za wdrażanie nowoczesnych standardów w polskiej gospodarce. Współautor książki "Rosja, ropa, polityka, czyli o największej inwestycji PKN ORLEN" poświęconej nabyciu rafinerii w Możejkach.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Igor Adam Chalupec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Danuta Dąbrowska
Członek Rady

Danuta Dąbrowska jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie. Od 1999 roku jest członkiem Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych (ACCA - the Association of Chartered Certified Accountants). Ukończyła programy Zaawansowanego Zarządzania Strategicznego, Strategiczne Finanse oraz Wysoka Wydajność Zarządcza organizowane przez IMD w Szwajcarii. Pani Danuta Dąbrowska jest także absolwentką programu “Best-In-Retail” prowadzonego przez Harvard Business School.

Rozpoczęła karierę zawodową w 1991 jako Asystent Finansowy w Dziale Audytu Arthur Andersen w Warszawie. Od 1993 była związana z warszawskim biurem Coopers & Lybrand gdzie kolejno zajmowała stanowiska Specjalisty, Starszego Specjalisty oraz Kierownika w departamentach Finansów Korporacyjnych i Business Assurance.  W latach 1997 – 2001 związana była z Ericsson w biurach w Warszawie i Sztokholmie piastując stanowisko Szefa Działu Finansowego i Kontroli Biznesowej z odpowiedzialnością za Polskę i rynki azjatyckie. W 2002 objęła stanowisko Dyrektora Finansowego TP Internet. Od 2004 jako Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy odpowiadała za finanse ECCO Sko A/S w regionach: Europa Wschodnia oraz Bliski Wschód. Od 2009 do 2019, Wiceprezes ds. finansów na region Europy Wschodniej i Rynków Wschodzących, Pandora A/S.

Pani Danuta Dąbrowska jest Członkiem Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. od kwietnia 2014, a w latach 2012 – 2017 była Członkiem Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Pani Danuta Dąbrowska jest Członkiem Założycielem Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Danuta Dąbrowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Danuta Dąbrowska jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

Janusz Dedo
Członek Rady

Janusz Dedo jest absolwentem studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stypendysta rządu amerykańskiego na Uniwersytecie w Minnesocie. Karierę zawodową rozpoczynał w Instytucie Gospodarki Światowej, gdzie zajmował się oceną sytuacji na Światowych rynkach surowcowych. W latach 1986-1987 był zatrudniony w Narodowym Banku Polskim w Biurze Współpracy z Bankiem Światowym. Później pełnił kierownicze funkcje w bankach komercyjnych, jak również w firmie konsultingowej. W latach 1998-2004, był wiceprezesem zarządu Banku PEKAO S.A. odpowiedzialnym za pion bankowości detalicznej, a następnie prezesem Banku PEKAO Ukraina Ltd., którą to funkcję pełnił do lipca 2006 roku. Następnie przez dziewięć lat sprawował funkcję prezesa Zarządu banku HSBC Polska. Przez wiele lat zasiadał w regionalnych i globalnych strukturach zarządczych organizacji MasterCard oraz w radach nadzorczych w kraju i zagranicą. Pan Janusz Dedo pełnił funkcję członka Rady Związku Banków Polskich, jak również funkcję prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych. Organizacja ta jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Janusz Dedo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Janusz Dedo jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

Artur Kucharski
Członek Rady

Artur Kucharski posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji niezależnego członka rady nadzorczej, w tym w  spółkach publicznych notowanych na warszawskiej GPW.

W ramach pełnienia obowiązków przewodniczył Komitetom Audytu w 4 spółkach giełdowych, w tym w banku oraz uczestniczył w pracach Komitetów Audytu w innych spółkach jako członek Komitetu Audytu. Ponadto ma doświadczenie w pełnieniu funkcji członka komitetów: Ryzyka (bank), Nominacji i Wynagrodzeń oraz Strategii i Rozwoju.

Artur Kucharski z wykształcenia jest inżynierem z 7-letnim doświadczeniem audytorskim, 7-letnim doświadczeniem doradczym i ponad 10-letnim nadzorczym. W 1999 uzyskał dyplom ACCA oraz tytuł MBA w 2011 roku.

Od października 2017 Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Ryzyka w Alior Bank SA.

Od kwietnia 2016 Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu w Asseco South Eastern Europe S.A.

Od lipca 2015 do lipca 2019 Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitetu Strategii w Prime Car Management S.A.

Od października 2011 roku do lipca 2017 roku członek Rady Nadzorczej oraz od marca 2016 Przewodniczący Komitetu Audytu Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. (Grupa Azoty S.A.)

Od sierpnia 2010 roku– Członek Rady Nadzorczej oraz od marca 2016 Przewodniczący Komitetu Audytu w Asseco Poland SA.

Od lipca 2010 do maja 2013 roku członek Rady Nadzorczej w Globe Trade Centre SA

Od lutego 2011 do marca 2012 Członek Rady Nadzorczej w Hydrapres SA.

Od listopada 2011 do grudnia 2012 Członek Rady Nadzorczej w Mostostal Zabrze Holding SA

Od kwietnia 2010 do września 2012 - Kopex SA – Członek Zarządu Dyrektor ds. Strategii odpowiedzialny za Pion HR, Audyt Wewnętrzny i Strategię, a wcześniej Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Dyrektor ds. Rozwoju Struktur, Organizacji i Systemów Kontroli Wewnętrznych.

Od kwietnia 2002 roku do kwietnia 2010 roku - PwC Polska Sp. z o.o., Warszawa, dział: Doradczy, stanowisko: od Starszego Menadżera do Dyrektora

Zakres obowiązków (typy realizowanych projektów):

• Doradztwo strategiczne obejmujące zagadnienia takie jak: analiza rynku, ocena pozycji konkurencyjnej firmy, definiowanie opcji strategicznych, analiza finansowa, wybór opcji optymalnej, planowanie i realizacja wdrożenia.

• Doradztwo operacyjne: restrukturyzacja, optymalizacja kosztów, zmiana organizacji zakupowych, poprawa przepływów gotówkowych, poprawa efektywności wykorzystania kapitału obrotowego, zarządzanie projektami i zarządzanie zmianą.

• Doradztwo w obszarze kontroli i nadzoru w obszarach: ocena i poprawa systemu kontroli wewnętrznych, audyt wewnętrzny, projekty o charakterze dochodzeniowym (forensic), ocena jakości i poprawności funkcjonowania organów statutowych i inne.

Od września 1995 – do marca 2002 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Warszawa, dział: Badanie sprawozdań finansowych, stanowisko: od Asystenta do Menadżera

 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Artur Kucharski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Kucharski jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

Mario Manuel Menendez Montoya
Członek Rady

Mario Manuel Menendez Montoya ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Teksański w Austin. Następnie studiował prawo międzynarodowe na Uniwersytecie z Houston, gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Posiada licencję na wykonywanie zawodu prawnika przed sądami stanu Teksas i Georgia.

Do grupy Ferrovial dołączył w czerwcu 2006 roku, gdzie do 2019 roku pracował jako szef Działu Prawnego Północnoamerykańskich oddziałów Ferrovial Construccion, S.A.

Następnie został Międzynarodowym Dyrektorem Prawnym organizacji. W 2022 roku objął obecną funkcję Głównego Radcy Prawnego.

Przed rozpoczęciem pracy w Grupie Ferrovial, Mario Menendez pracował w prywatnej firmie zajmującej się prowadzeniem sporów sądowych w rejonie Houston, gdzie reprezentował klientów w złożonych, wielostronnych sporach handlowych.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mario Menendez nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ignacio Aitor Garcia Bilbao
Członek Rady

Pan Ignacio Garcia Bilbao jest Dyrektorem finansowym w Ferrovial Construction, odpowiadającym za wszystkie aspekty ekonomiczne i finansowe dywizji.

Wykształcenie: dyplom z ekonomii i administracji biznesowej Uniwersytetu Comillas ICADE (Madryt) oraz Management Development Program (PDD) na IESE.

Karierę zawodową rozpoczął jako audytor w Deloitte, dołączając do Ferrovial Agroman po 2 latach. Od tego czasu ma wieloletnie doświadczenie w Ferrovial, zajmując różne stanowiska kierownicze i będąc członkiem zarządu reprezentującym Ferrovial w różnych spółkach.

W 2000 roku, po przejęciu Budimeksu, do 2003 roku mieszkał w Warszawie, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Finansowego i Dyrektora Kontroli. W latach 2011-2019 był dyrektorem finansowym w Ferrovial Airports and Ferrovial Power Infrastructures, ponownie dołączając do zespołu Ferrovial Construction jako CFO w 2020. Oprócz swojego doświadczenia w finansach i rozwoju, przyczynił się również do rozwoju innowacji Ferrovialu, będąc od kilku lat członkiem Digital Vision Board.

2020 - obecnie - dyrektor finansowy Ferrovial Construction

2011-2019 - CFO Ferrovial Airports i Ferrovial Power Infra

2003 - 2011 Dyrektor ds. Kontroli Finansowej w Ferrovial Agroman

2000 - 2003 Zastępca Dyrektora Finansowego i Dyrektor Kontroli w Budimex

1996 – 1999 - Szef działu kontroli międzynarodowej i administracji w Ferrovial Agroman

1994 – 1996 - Audytor w Deloitte

Zaangażowanie w projekty:

Połączenie spółek Ferrovial i Agroman

Przejęcia Budimex i Webber

Sprzedaż udziałów w lotniskach Heathrow i Edynburgu

Przejęcie brytyjskich lotnisk w Glasgow, Aberdeen i Southampton (AGS)

Przejęcie Transchile, pierwszy obiekt do przesyłu mocy dla Ferrovial (Chile)

Kilka transakcji zbycia aktywów w dziale budowlanym (koncesje, fabryka asfaltu SCC)

Integracja firmy Siemsa w Ferrovial Energy Construction

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Ignacio Aitor Garcia Bilbao nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Silvia Rodriguez Hueso
Członek Rady

Silvia Rodríguez Hueso od 20 lat związana jest z Ferrovial Construction. Od stycznia 2023 do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora ds. Kapitału Ludzkiego. Do Ferrovial Construction dołączyła w 2003 r. po kilku latach pracy jako Konsultant HR. W Ferrovial Construction zajmowała różne stanowiska – jako Koordynator ds. Rozwoju HR, Kierownik ds. Wynagrodzeń i Świadczeń oraz Partner Biznesowy HR dla Iberii, Ameryki Łacińskiej, Australii i innych rynków. W 2021 roku została mianowana Global Head of Talent, pełniąc tę rolę ze Stanów Zjednoczonych.

 

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Autonomicznym w Madrycie oraz uzyskała tytuł Executive Master w dziedzinie zasobów ludzkich w Centrum Edukacyjnym Garrigues. Ukończyła również Program Zarządzania Dyrektorskiego (PGD) w IE Business School (2011-2012), Program Rozwoju Przywództwa w Oxford Leadership Academy (2013 – 2014) oraz The Power MBA (2021).

 

Zgodnie z oświadczeniem Pani Silvia Rodríguez Hueso nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Składy osobowe Komitetów Rady Nadzorczej

Komitet Audytu:

 

1. Danuta Dąbrowska

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao 

 

Komitet Wynagrodzeń:

 

1. Igor Chalupec

2. Marek Michałowski

3. Silvia Rodriguez Hueso

 

Komitet Inwestycyjny:

 

1. Janusz Dedo

2. Ignacio Aitor Garcia Bilbao


Walne zgromadzenia
( więcej )

Relacje z Walnych Zgromadzeń, dokumentacja udostępniana Akcjonariuszom, zasady uczestnictwa przedstawicieli mediów w Walnych Zgromadzeniach Budimeksu SA, adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.