Budimex.pl

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimex S.A. zwołanego na dzień 19 maja 2011 r.

Data aktualności: 19 kwietnia 2011

Uzasadnienie projektu uchwały Nr 161 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie podziału zysku za 2010 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują przeznaczenie w całości zysku za 2010 roku, powiększonego o kwotę kapitału zapasowego w tej części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy w wysokości 9,08 złotych brutto na jedną akcję, wychodząc z następujących przesłanek:

- Budimex S.A. w roku 2010 osiągnął zysk netto w wysokości 226.283.000 złotych,
- Budimex S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku dysponował kapitałem zapasowym utworzonym z zysków lat ubiegłych w wysokości 5.654.000 złotych,
- proponowana wysokość dywidendy na jedną akcję jest niższa od kwoty zysku netto Grupy Budimex za 2010 rok przypadającego akcjonariuszom Budimex S.A. na jedną akcję - 10,47 złotych,
- Budimex SA na dzień 31 grudnia 2010 roku posiadał krótkoterminowe aktywa finansowe w wysokości 1.769.110.000 złotych, a wypłata dywidendy w ogólnej kwocie 231.813.289,64 złotych nie spowoduje negatywnego wpływu na płynność finansową Spółki w roku 2011.


Uzasadnienie projektu uchwały Nr 165 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w  Spółce Budimex S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.

W związku z uchwaleniem przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 19 maja 2010 roku, Uchwałą Nr 17/1249/2010, „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” - zwanych dalej DSP 2010, z terminem wejścia w życie z dniem 1 lipca 2010 roku, (za wyjątkiem Zasady 10 z Rozdziału IV, która powinna być stosowana najpóźniej od dnia 1 stycznia 2012 r.) Zarząd i Rada Nadzorcza uznały za celowe zaproponowanie najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Budimex S.A. (jest to Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Budimex S.A. w dniu 19 maja  2011 roku) podjęcie uchwały w tej sprawie.
Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w roku 2003, 2005 i 2008 podjęło uchwały w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego (dobrych praktyk)
w Budimex S.A. w poprzednich implementacjach.
Zarząd podjął następujące analogiczne decyzje w sprawie przestrzegania DSP 2010  w Spółce Budimex S.A.:
? Uchwałę Nr 15 Zarządu Budimex S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia do stosowania przez Zarząd Budimex S.A. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” zmienionych Uchwałą Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, zwanych dalej DPS 2010.
? Decyzję z dnia 8 marca 2011 roku /Protokół Nr 4 pkt 3 z posiedzenia Zarządu Budimex S.A./ - Spółka zacznie stosować w pełni Zasadę 10 z chwilą pozbycia się wątpliwości co do funkcjonowania w praktyce nowych regulacji dotyczących dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając, w miejscu innym niż miejsce obrad oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wątpliwości wynikają z braku doświadczeń uczestników procesu (Akcjonariuszy, Spółki, podmiotów obsługujących) i obawy przeprowadzenia Zgromadzenia nie zgodnie z obowiązującym prawem.

Rada Nadzorcza Budimex S.A. podjęła następujące analogiczne decyzje
w sprawie stosowania i nadzorowania przestrzegania DSP 2010 w Spółce Budimex S.A.:
? Uchwałę Nr 176 Rady Nadzorczej Budimex S.A. z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia do stosowania przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. i nadzorowania przestrzegania w Spółce, „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, ze zmianami uchwalonymi przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Uchwałą Nr 17/1249/2010 z dnia
19 maja 2010 roku, zwanych dalej DPS 2010,
? Uchwałę Nr 180 Rady Nadzorczej Budimex S.A. z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmiany zakresu stosowania i nadzorowania przestrzegania
w Spółce „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” - DPS 2010 ustalonego Uchwałą Nr 176 Rady Nadzorczej Budimex S.A. z dnia 30.09.2010 roku.

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, Uchwałą nr 182 z dnia 23 marca 2011 roku wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o nr 165 w proponowanej treści, która przewiduje czasowe wyłączenie ze stosowania pkt 2 i 3 Zasady 10 z działu IV – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy, o brzmieniu:
„10. Spółka   powinna   zapewnić   akcjonariuszom   możliwość   udziału 
w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając, w miejscu innym niż miejsce obrad,
3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku    walnego zgromadzenia”.
Punkt 1 zasady 10 z działu IV – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy stosowany jest przez Budimex S.A. od kilku lat i nie przewiduje się w tym zakresie jakichkolwiek zmian.


Uzasadnienie projektu uchwały Nr 164 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej siódmej kadencji, które miało miejsce w dniu 23 marca 2011 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki - pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, w związku
z rezygnacją pana Carmelo Rodrigo López.

Z dniem 22 marca 2010 roku  Pan Carmelo Rodrigo López złożył, z powodów zawodowych, rezygnację z udziału w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A.
W dniu 23 marca 2010 roku Rada Nadzorcza, Uchwałą Nr 177, uzupełniła skład Rady poprzez dokooptowanie pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco.
W wypełnieniu postanowień Statutu Budimex S.A., Rada Nadzorcza postanowiła przedstawić do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Budimex S.A. (jest to Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Budimex S.A. w dniu 19 maja  2011 roku) pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco jako członka Rady Nadzorczej.
Życiorys zawodowy pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco znajduje się na stronie internetowej Budimex S.A.