Budimex.pl

Komentarz prezesa Zarządu do wybranych danych finansowych za pierwsze półrocze 2015 roku

Data aktualności: 29 lipca 2015
Komentarz prezesa Zarządu do wybranych danych finansowych za  pierwsze półrocze 2015 roku

W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa Budimex utrzymuje pozytywne trendy pierwszego kwartału: wysoką sprzedaż, poprawę rentowności, wysoki poziom przedsprzedaży mieszkań oraz pozycji gotówkowej netto.

 

W szczególności należy zwrócić uwagę na bardzo dobrą skuteczność ofertowania na rynku kontraktów drogowych. Budimex złożył najlepsze oferty na 30% kontraktów ogłoszonych przez GDDKiA w ciągu ostatnich miesięcy. Na uwagę zasługuje również poziom portfela zamówień Grupy Budimex sięgający obecnie 7 miliardów złotych.

 

Sprzedaż Grupy Budimex  za pierwsze półrocze 2015 roku wyniosła 2 268 milionów złotych i była wyższa od sprzedaży osiągniętej w analogicznym okresie 2014 roku o 5,3%. Główną siłą napędową sprzedaży Grupy pozostaje sprzedaż segmentu budowlanego, która w pierwszym półroczu bieżącego roku była wyższa od sprzedaży pierwszego półrocza 2014 roku o 10,6%. Dynamika produkcji budowlano-montażowej w tym okresie wzrosła o 0,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

W drugim kwartale tego roku rozpoczęliśmy sprzedaż notarialną projektu w Poznaniu oraz pierwszego etapu projektu „Wiślany Mokotów” w Warszawie. Dzięki temu sprzedaż segmentu deweloperskiego w drugim kwartale wyniosła 105 milionów złotych i była wyższa od sprzedaży notarialnej drugiego kwartału 2014 roku o 80%. W konsekwencji sprzedaż w segmencie deweloperskim w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosła 139 milionów złotych. W całym roku 2015 sprzedaż w segmencie deweloperskim powinna być zbliżona do sprzedaży roku poprzedniego.

 

W drugim kwartale 2015 roku Grupa Budimex poprawiła wyniki i rentowność na wszystkich poziomach działalności. Zysk operacyjny Grupy Budimex wypracowany w tym okresie wzrósł o 42,8%, a wynik przed podatkiem o 55,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Rentowność Grupy Budimex na poziomie wyniku przed podatkiem wyniosła w drugim kwartale 6,1%.

W konsekwencji wyniki i rentowność Grupy w pierwszym półroczu 2015 roku są lepsze od tych wypracowanych w pierwszym półroczu roku poprzedniego.

 

Poprawa rentowności Grupy wynika przede wszystkim z poprawy rentowności w segmencie budowlanym. W drugim kwartale 2015 roku wynik segmentu przed podatkiem był lepszy od wyniku drugiego kwartału 2014 roku o 51,1%. Rentowność na tym poziomie wzrosła o 42,5% osiągając w tym okresie poziom 5,14%. W związku z tym, wynik segmentu budowlanego przed podatkiem wypracowany w całym pierwszym półroczu 2015 roku przekroczył 100 milionów złotych.

Poprawa rentowności działalności budowlanej to między innymi wynik efektywniejszego zarządzania kontraktami. Nadal pozytywnie zaskakuje poziom cen materiałów budowlanych. Marże wypracowane
w drugim kwartale bieżącego roku w segmencie infrastruktury są zatem wyższe niż w zeszłym roku.

 

W drugim kwartale bieżącego roku Grupa Budimex podpisała kontrakty o łącznej wartości 1,84 miliarda złotych, z czego 66% w segmencie infrastruktury. W konsekwencji wartość kontraktów podpisanych
w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosła 2,88 miliarda złotych. Jest to wartość ponad dwukrotnie wyższa w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego.

Jednoczenie wartość kontraktów, na które Budimex złożył najkorzystniejsze cenowo oferty, osiągnęła historycznie wysoki poziom 3,4 miliarda złotych, w tym 2,8 miliarda złotych to kontrakty drogowe. Jeśli cała wyżej wymieniona wartość zostanie zakontraktowana w drugim półroczu, to kontraktacja roku 2015 przekroczy rekordowy poziom osiągnięty w roku ubiegłym. Sytuację tę zawdzięczamy wspomnianej już bardzo wysokiej skuteczności ofertowania w segmencie drogowym.

 

Wartość portfela zamówień Grupy Budimex na koniec czerwca 2015 zmieniła się znacząco względem wartości na koniec czerwca 2014 roku (odnotowany wzrost o 78%). Obecnie wynosi ona 6 987 miliona złotych.

 

Na rynku nadal utrzymuje się wysoki poziom konkurencji zaobserwowany w pierwszym kwartale bieżącego roku. W segmencie drogowym oprócz stałych konkurentów pojawili się również nowi gracze. Budimex skupia się jednak nie tylko na wolumenie, lecz również na rentowności budowanego portfela zamówień, szczególnie w przypadku kontraktów projektuj i buduj. Są to projekty bardziej wymagające,
z dłuższym okresem realizacji. Dlatego też kluczowa jest uważna analiza każdego przetargu i praca już od momentu składania oferty.

 

Uczestniczymy w przetargach w segmencie energetycznym, a zwłaszcza segmencie budownictwa gazowego. Obecnie pracujemy nad ofertami o wartości kilkuset milionów złotych.

 

W drugim kwartale 2015 roku rozpoczęliśmy kolejne etapy projektu Nowe Czyżyny w Krakowie, dzięki czemu przedsprzedaż mieszkań w segmencie deweloperskim utrzymuje się na wysokim poziomie.
W samym drugim kwartale Budimex Nieruchomości przedsprzedał 580 mieszkań, co daje łączną przedsprzedaż w pierwszym półroczu na poziomie 1 079 mieszkań. Jest to niemal dwukrotnie więcej niż w pierwszym półroczu 2014 roku. Taki wynik stawia Budimex Nieruchomości w pierwszej trójce deweloperów z najwyższą przedsprzedażą mieszkań w Polsce w pierwszym półroczu 2015 roku.  

Liczba mieszkań w budowie utrzymuje się na analogicznym poziomie jak w pierwszym kwartale bieżącego roku – w budowie mamy ponad 3000 mieszkań, z czego tylko 771 nieprzedsprzedanych.

 

W pierwszym półroczu 2015 Budimex Nieruchomości zakupił nowe grunty o wartości ponad 100 milionów złotych, na których można wybudować ponad 2 tysiące mieszkań. Obserwujemy rynek terenów pod inwestycje mieszkaniowe. Jednym z naszych celów jest dywersyfikacja i powiększenie banku ziemi. W drugim półroczu będziemy pracować nad pozyskiwaniem kolejnych gruntów w atrakcyjnych lokalizacjach.

 

Grupa Budimex utrzymuje wysoki poziom pozycji gotówkowej netto, który na koniec pierwszego półrocza wyniósł 1,48 miliarda złotych. Jest to wzrost o 62% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Taki poziom gotówki Grupa zawdzięcza utrzymującej się wysokiej przedsprzedaży mieszkań oraz otrzymywanymi zaliczkami na realizację kontraktów budowlanych (obecne ich saldo to 407 milionów złotych).

 

W drugim półroczu 2015 roku Grupa Budimex będzie koncentrować się na dalszym budowaniu rentownego portfela zamówień. Będziemy dążyć do osiągniecia jego historycznego poziomu, pracując jednocześnie nad kontraktacją w innych segmentach działalności, gdzie kluczowym pozostaje segment energetyczny.

Zadaniem na rok 2015 jest poprawa rentowności w segmencie budowlanym i uzyskanie sprzedaży Grupy na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

 

Budimex pozostaje nie tylko najwyżej wycenianą firmą budowlaną na rynku, lecz także bardzo stabilną spółką giełdową z dobrą pozycją gotówkową i przewidywalnym planem na najbliższą przyszłość.

 

 

Grupa BUDIMEX

 

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwsze półrocze 2015 roku oraz porównywalne dane za pierwsze półrocze 2014 roku.

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwsze półrocze 2015 roku (w tysiącach złotych):

 

  Segment budowlanySegment deweloperskiPozostała działalnośćWyłączeniaDane skonsolidowane
 Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów2 167 328139 15875 313(113 559)2 268 240
 Zysk brutto ze sprzedaży181 72032 5579 397(9 612)214 062
 Zysk z działalności operacyjnej98 91630 7415 229(6 110)128 776
 Zysk brutto103 28433 0614 364(6 110)134 599
 Zysk netto81 26526 7294 020(4 949)107 065
 Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej81 26526 7293 550(4 949)106 595

 

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwsze półrocze 2014 roku (w tysiącach złotych):

 

  Segment budowlanySegment deweloperskiPozostała działalnośćWyłączeniaDane skonsolidowane
 Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów1 959 824197 11978 785(82 606)2 153 122
 Zysk brutto ze sprzedaży158 86240 7706 0873 610209 329
 Zysk z działalności operacyjnej72 63127 9381 2388 184109 991
 Zysk brutto69 69331 8674468 184110 190
 Zysk netto54 77525 7373016 62787 440
 Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej54 77525 737(227)6 62786 912

 


 
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu