Budimex.pl

Odpovědné podnikání (CSR)

Chceme, aby naše zodpovědné jednání bylo přínosem i pro budoucí generace.

Účelem existence jakéhokoli podniku je vydělávat peníze. Činnost společností však ovlivňuje nejen podnikatelskou sféru, ale také různé aspekty společenského života. Jako jedna z největších stavebních společností v Polsku si nejen uvědomujeme svůj vliv na utváření životního prostředí, ale věříme, že bychom měli využít svůj potenciál k dosažení důležitých společenských cílů, které přímo nesouvisejí s naším podnikáním.

 

 

Zásady CSR

Popisuje aktivity směřující k udržitelnému rozvoji společnosti Budimex, zaměřené na zaměstnance organizace a vnější prostředí.

 

Společenská odpovědnost podniků (CSR), to jsou všechny dobrovolné aktivity, které jdou nad rámec zákonných požadavků a jsou přínosem pro zúčastněné strany a prostředí společnosti. Společensky zodpovědné jednání vyžaduje vědomí jeho dlouhodobé povahy.  Musí prospívat nebo alespoň nepoškozovat budoucí generace (např. nyní přijatá environmentální opatření mají dopad na podmínky, ve kterých budou lidé v budoucnu žít, vzdělávací programy dětí mohou mít dopad na jejich chování v dospělosti atd.). Pojem společenské zodpovědnosti souvisí s konceptem udržitelného rozvoje, který předpokládá, že podnikatelská činnost provozovaná podnikem nemůže být zaměřena pouze na hospodářské výsledky. Potřebuje integraci ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů.

Koncept udržitelného rozvoje není další možností pro hlavní činnost společnosti, ale způsobem, jak řídit podnikání, které může přinést konkrétní a měřitelné výhody obchodní povahy mimo jiné:

 • stát se nástrojem pro řízení sociálních a environmentálních rizik a přispět ke stabilizaci nepředvídaných nákladů
 • pomoci optimalizovat procesy a tím i náklady
 • sociální a environmentální aspekty se mohou stát prvkem konkurenční výhody, jejíž význam lze vytvořit
 • z hlediska image a firemní kultury
 • dávají možnost snížit náklady na kapitál zvýšením zájmu investorů o etické hodnoty společnosti

 

Systematické a racionální řízení vztahů s jednotlivými skupinami zainteresovaných stran navíc umožňuje nejen předem identifikovat potenciální problémy a vyhnout se jim dříve, než se objevní, ale také kombinovat různé, někdy protichůdné názory a zájmy jednotlivých skupin a přiměřeně k nim usilovat o optimální řešení.

 

Implementace konceptu udržitelného rozvoje společnosti Budimex předpokládá, že vědomí společenské zodpovědnosti pronikne do všech obchodních procesů probíhajících v společnosti Budimex, a že CSR se stane součástí obchodní strategie společnosti Budimex. Je možné toho dosáhnout mj. díky identifikaci všech skupin zainteresovaných stran (stakeholders) společnosti Budimex a také prostřednictvím upřímného a otevřeného dialogu s nimi.

 

Identifikované skupiny zainteresovaných stran:

 • zaměstnanci
 • odborové svazy
 • akcionáři a akcioví investoři
 • Ferrovial – strategický investor
 • zákazníci
 • dodavatele
 • subdodavatele
 • studenti / technické univerzity
 • vědci / technické vědecké organizace
 • banky
 • místní komunity v rámci investice společnosti Budimex (obyvatelé / místní samospráva)
 • média, veřejné mínění

WIG-ESG
( více )

Budimex byl zařazen do indexu WIG-ESG, který nahradil Respect Index, jenž platil do konce roku 2019.

Cíle / strategie CSR na období 2021-2023
( více )

Budimex v rámci své politiky CSR stanovuje střednědobé cíle, které schvaluje a pravidelně monitoruje Výbor pro CSR.

Porozumění pro bezpečnost
( více )
Porozumění pro bezpečnost

Jsme aktivním účastníkem iniciativy ke zlepšení bezpečnosti ve stavebnictví – „Dohody pro bezpečnost ve stavebnictví“. Společně s ostatními účastníky dohody provádíme činnosti zaměřené na budování kultury bezpečnosti, zvyšování povědomí o rizicích spojených s prací na staveništi – a následně na odstranění rizika. Naším společným cílem je "0" nehod.