Budimex.pl

Kodex chování dodavatele

Dodavatel se zavazuje realizovat své ekonomické cíle s respektování zásad právního státu, etiky a lidských práv, zejména uplatňováním níže uvedených základních pravidel chování:

Dodržování zákona

Obchodní a profesní činnost dodavatele bude prováděna v přísném souladu se zákonem platným na všech místech jeho provozu.

 

Etická integrita

Obchodní a profesní činnost Dodavatele a jeho zaměstnanců (přičemž pojem "zaměstnanci" znamená jak osoby poskytující práci na základě pracovní smlouvy, tak na základě občanskoprávních smluv) budou prováděny s ohledem na respektování hodnoty integrity v souladu se zásadami poctivosti, vyhýbání se veškerým formám korupce a za respektování podmínek a potřeb jednotlivých subjektů, které se na ní podílejí.

 

Dodavatel bude mezi svými zaměstnanci podporovat uznání a respekt k jednání v souladu s těmito zásadami.

 

Dodržování lidských práv

Veškeré činnosti dodavatele a jeho zaměstnanců jsou prováděny s ohledem na lidská práva a veřejné svobody obsažené ve Všeobecné deklaraci lidských práv.

 

Výše uvedené základní principy se promítají do následujících povinností:

 

Vztahy se zaměstnanci a mezi zaměstnanci

 • Dodavatel přebírá odpovědnost za vytvoření pracovního prostředí bez jakékoli diskriminace a chování charakterizovaného jakýmkoli druhem násilí namířeného proti osobám.
 • Se všemi zaměstnanci zacházejí jejich nadřízení, podřízení a kolegové spravedlivě a s respektem.
 • Dodavatel zajišťuje svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí a zavazuje se neustále aktualizovat bezpečnostní opatření proti úrazům a důsledně dodržovat příslušné předpisy na všech místech, ve kterých provozuje svoji činnost.
 • Všichni zaměstnanci jsou odpovědní za důsledné dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsou také povinni řádně používat zařízení a vybavení, které jim bylo přiděleno při výkonu nebezpečné práce, předávat svým kolegům a podřízeným znalosti v oblasti bezpečnosti práce a podporovat používání vhodných bezpečnostních opatření.
 • Dodavatel nepřipouští možnost práce nezletilých. Smluvní partner nevyužívá práce nezletilých a nepoužívá žádné výrobky a služby, které mají původ v práci nezletilých osob, a zároveň zajišťuje dodržování předpisů Mezinárodní organizace práce, které se týkají práce nezletilých.

 

Zodpovědnosti vůči třetím osobám a trhu

 • Dodavatel se zavazuje zdržet se jakéhokoli jednání považovaného za nekalou soutěž a zavazuje se dodržovat právní normy, které se týkají ochrany pravidel hospodářské soutěže.
 • Dodavatel nebude uplácet vládní orgány ani státní úředníky a zakáže svým zaměstnancům provádět nebo přijímat od třetích stran neoprávněné platby jakéhokoli druhu, dary, dárky nebo laskavosti, které nejsou zahrnuty mezi obvyklé tržní činnosti, nebo které vzhledem ke své hodnotě, povaze nebo okolnostem, mohou ovlivnit rozvoj obchodních, úředních a profesních vztahů, kterých se společnost účastní.
 • Dodavatel si jako hlavní směr své podnikatelské činnosti stanoví snahu o co nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb.
 • Dodavatel se snaží co nejlépe naplnit očekávání svých zákazníků a vynakládá veškeré úsilí, aby se předem seznámil s jejich potřebami.
 • Zaměstnanci dodavatele jsou povinni pečovat o majetek společnosti, který jim byl svěřen, o jeho zabezpečení proti poškození, ztrátě, odcizení nebo nesprávnému, nezákonnému nebo neoprávněnému použití.
 • Dodavatel zaručuje, že bude respektována důvěrnost údajů týkajících se třetích stran.

 

Povinnosti vůči životnímu prostředí

 • Dodavatel se zavazuje postarat se při vykonávání své činnosti o respektování životního prostředí a také minimalizovat možné dopady této činnosti na životní prostředí. Společnost poskytuje svým zaměstnancům všechny potřebné prostředky k dosažení výše uvedeného cíle.
 • Smluvní partner se zavazuje důsledně dodržovat předpisy, které se týkají ochrany životního prostředí.
 • Dodavatel přispívá k zachování přírodních zdrojů a ochraně území se zvláštními ekologickými, krajinnými, vědeckými nebo kulturními hodnotami.
 • Dodavatel se zavazuje jednat společensky odpovědným způsobem a dodržovat zákony země, ve které působí.