Budimex.pl

Raport bieżący nr 55 / 2019

Data: 14 sierpnia 2019 16:54

Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego na odcinku Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg - oferta Budimex Budownictwo Sp. z o.o. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 14.08.2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowało Spółkę o tym, że oferta Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.) została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła - Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg.

 

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu Budownictwo Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.
 
Wartość oferty: 1 399 752 354,70 zł netto (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa) w tym:
Kwota Warunkowa 111 195 161,05 zł (Kwota Warunkowa służy do pokrycia płatności za pracę lub Roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót)

 

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy


Termin zakończenia: 207 tygodni od terminu rozpoczęcia robót


Okres gwarancji: 72 miesiące


Okres rękojmi: 72 miesiące


Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego


Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę


Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny całkowitej brutto


Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej z zastrzeżeniem że jeżeli została naliczona kara umowna za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej.

 

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 17.05.2019

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu