Budimex.pl

Raport bieżący nr 49 / 2019

Data: 16 lipca 2019 17:09

„Budowa kolektora Wiślanego – etap II” - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 16.07.2019 roku został poinformowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna,  Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa o  wyborze oferty spółki Budimex S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym „Budowa kolektora Wiślanego – etap II”.

Wartość oferty:  348 978 963,00 zł netto.
 
W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym (obejmująca wartość aneksów do umów zawartych ponad rok temu oraz poniżej opisaną ofertę) wyniosła 368.035 tys. zł netto.

 

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.
 
Warunki oferty o najwyższej wartości:


Wartość oferty: 348 978 963,00  zł netto


Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia Umowy


Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy


Okres gwarancji: 36 miesięcy na wykonane prace i 120 miesięcy na zastosowany materiał rurociągów


Okres rękojmi: 36 miesięcy i 120 miesięcy na zastosowany materiał rurociągów


Zaliczka: 10% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto


Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę


Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% łącznego Wynagrodzenia brutto


Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

 

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych


Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.
 
Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 17.05.2019

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu