Budimex.pl

Raport bieżący nr 19 / 2019

Data: 4 kwietnia 2019 14:45

Budowa Obwodnicy Wałbrzycha- podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia 2019 roku Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu zawarła umowę z Budimex S.A. na realizację zadania pn.: „Budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazana została w dniu 25 stycznia 2019 roku w raporcie nr 6/2019. O tym, że Zamawiający ocenił ofertę najwyżej w postępowaniu przetargowym informowaliśmy w raporcie bieżącym 77/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

Wartość oferty: 249 637 589,90 zł netto.

 

Termin rozpoczęcia robót: po przedłożeniu zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu

 

Termin zakończenia robót: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

Okres gwarancji: 60 miesięcy

 

Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

 

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

 

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

 

Kary płacone przez Wykonawcę: Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

 

Kary płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

 

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Każda z kar jest niezależna od siebie a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 30.06.2018

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu